Nieuws  |  

8.09.2020

Is jouw huurwoning voldoende kwalitatief en veilig?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Elke huurwoning gelegen in Vlaanderen dient te beantwoorden aan een resem elementaire kwaliteits- en veiligheidsnormen zoals vastgelegd in de Vlaamse Wooncode. Dit zijn minimale eisen waaraan de verhuurde woning moet voldoen op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Deze eisen moeten de huurder beschermen tegen wanpraktijken op de huurmarkt en bieden aldus een garantie op behoorlijke huisvesting. Voldoet de woning niet aan de desbetreffende normen dan riskeert de verhuurder mogelijks dat de huurovereenkomst nietig wordt verklaard of kan dit zelfs resulteren in de onbewoonbaarheidsverklaring van het pand.

 

Welke normen?

De woning moet bij aanvang van de huurovereenkomst en gedurende de volledige huurperiode voldoen aan de wettelijke vereisten inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit, die in de loop der jaren alsmaar werden verstrengd. Zo moet een huurwoning, onder andere, beantwoorden aan:

 • de minimumvereisten inzake comfort
  • de aanwezigheid van sanitaire voorzieningen zoals van stromend water alsook een goed functionerend toilet
  • aansluiting voor een verwarmingstoestel
 • de vereisten van stevigheid en structurelere stabiliteit
 • de vereisten van veiligheid
  • de afwezigheid van CO-gevaar door het voorzien van veilige gas- en verwarmingsinstallaties
  • voldoende rookmelders
  • veiligheid van trappen
 • de vereisten van gezondheid
  • de afwezigheid van vochtproblemen
  • drinkbaar water
  • natuurlijke verlichting en mogelijkheid tot verluchting
 • de vereisten inzake minimale isolatie
  • de verplichting tot dakisolatie
  • verplichting tot dubbele beglazing
   Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om de huurwoning te voorzien van dubbele beglazing. Deze verplichting geldt wel enkel voor de ramen in de belangrijkste delen van het huis waarin de meeste tijd wordt gespendeerd, nl. de woonkamers, keukens, badkamers en slaapkamers. De ramen in o.a. de gangen/hallen moeten dus niet voorzien zijn van dubbele beglazing.
 • de vereisten inzake oppervlakte
  • de huurwoning moet voldoende groot zijn voor het aantal personen dat de woning zal bewonen (ter vermijding van overbewoning).

 

Conformiteitsonderzoek

Tijdens een onderzoek ter plaatse door woningcontroleurs van de gemeente waarin de huurwoning is gelegen of door de controleurs van Wonen-Vlaanderen wordt beoordeeld aan de hand van een checklist (technisch verslag) of de woning voldoet aan de wettelijke veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsnormen.

Elk gebrek dat tijdens dit conformiteitsonderzoek wordt vastgesteld, krijgt een aantal strafpunten toegewezen, waarbij rekening wordt gehouden met de soort en ernst van het gebrek. Afhankelijk van het aantal strafpunten dat wordt toegekend, wordt de woning ingedeeld in een categorie (gaande van 1 tot 4) en kan de woning zelfs ongeschikt en/of onbekwaam worden verklaard. Een woning kan ongeschikt worden verklaard van zodra 15 strafpunten werden toegekend. De woning kan tevens onbewoonbaar worden verklaard indien acute veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s werden geïdentificeerd tijdens het onderzoek. Zo werden er in 2019 meer dan 4.100 woningen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard.

Naast deze mogelijke ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring, mag een huurwoning die niet beantwoordt aan de minimale kwaliteitsnormen, niet worden verhuurd.  Indien toch wordt verhuurd, kan de huurovereenkomst nietig worden verklaard. Deze nietigverklaring heeft tot gevolg dat de huurder de huurwoning dient te verlaten en de verhuurder op zijn beurt de reeds betaalde huurgelden moet terugbetalen aan de huurder. De huurovereenkomst wordt aldus geacht nooit te hebben bestaan.

 

Conformiteitsattest

Een verhuurder kan een conformiteitsattest aanvragen voor de huurwoning. Hoewel het niet wettelijk verplicht is om te beschikken over dergelijk attest (tenzij de gemeente waarin de huurwoning is gelegen dit verplicht via een gemeentelijk reglement), vormt dit attest de bevestiging dat de woning in overeenstemming is met de wettelijke vereisten op vlak van veiligheid, gezondheid en kwaliteit. Dit geeft aldus een positief signaal naar de (potentiële) huurders toe.

 

Samengevat hebben verhuurders er alle belang bij om ervoor te zorgen dat hun huurwoning aan alle veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsnormen voldoet, anders riskeren ze te worden uitgesloten van de huurmarkt. Door deze alsmaar verstrengde (minimale) eisen waaraan een huurwoning dient te voldoen, verkrijgen de huurders aldus de garantie op menswaardig wonen. 

 

Wens je meer informatie of wil je weten op welke premies je als verhuurder je eventueel kan beroep doen om jouw woning huurproof te maken? Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68 of via e-mail naar info@titeca.be.