Nieuws  |  

14.02.2020

Logiessubsidies 2020

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Door middel van subsidies wil Toerisme Vlaanderen uitbaters stimuleren om te investeren in de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies in Vlaanderen. De subsidie wordt verleend voor bepaalde investeringen in infrastructuur. Een aanvraag hiervoor kan nog ingediend worden tot en met 31 maart 2020.

 

Wie komt in aanmerking?

Er kan een subsidie aangevraagd worden voor:

 • een toeristisch logies dat erkend is volgens het Logiesdecreet van 5 februari 2016;
 • een toeristisch logies dat op 1 april 2017 vergund was volgens het Logiesdecreet van 10 juli 2008;
 • een toeristisch logies dat op 1 april 2017 erkend was volgens het Toerisme voor Allen-decreet van 18 juli 2003 als hostel of vakantiecentrum.

De aanvraag kan alleen worden ingediend door de eigenaar van het toeristische logies of de exploitant van het toeristische logies.

 

Voorwaarden? 

Voor welke projecten?

1° investeringen in infrastructuur die bijdragen aan het kind- en familievriendelijke karakter van het toeristische logies

Dit kan bij voorbeeld gaan over aangepaste infrastructuur voor kleine kinderen, aanpassingen die bijdragen aan het logeercomfort, aanpassingen die bijdragen aan de veiligheid,…

 

2° investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische logies.

De toegankelijke basisketen houdt in dat niet alleen de aparte ruimtes toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke drempel, maar ook het gebouw in zijn geheel, inclusief de verbindingen tussen de ruimtes.  De toegankelijke basisketen wordt bepaald door de parkeermogelijkheden, de ingang, de ontbijtruimte, de verhuureenheid, de individuele en de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en de toegankelijke looproutes tussen die onderdelen.

 

3° zorgspecifieke investeringen die leiden tot “inclusieve” verblijven

Toerisme Vlaanderen verstrekt subsidies voor specifieke zorginvesteringen, bijvoorbeeld voor de aankoop van specifieke hulpmiddelen zoals een hoog-laagbed of -bad, een (douche)rolstoel of een tillift.  De voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op subsidies voor zorginvesteringen, is dat het logies een A- of A+-label voor toegankelijkheid heeft behaald.

 

4° de volgende investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen:

 • de aanleg van watertappunten met drinkbaar water;
 • de aanleg van lozingspunten voor chemische toiletten;
 • de aanleg en de inrichting van een speciaal daarvoor bestemde afvoerplaats met een systeem voor de lozing van afvalwater van campers, inclusief de verharding van die plaats;
 • de verharding van camperplaatsen;
 • elektriciteitsaansluitingen voor camperplaatsen.

 

5° investeringen in de renovatie en extra sanitair voor hostels

 

De kostprijs van de subsidiabele aankopen en werken in het investeringsproject mag niet lager zijn dan 5.000 euro, exclusief BTW.

 

Welke projecten komen niet in aanmerking?

 • De verbouwing van privégedeelten van een toeristisch logies die niet toegankelijk zijn voor de logerende toeristen;
 • Investeringen in restaurants, cafés en andere vergelijkbare eet- en drankgelegenheden die toegankelijk zijn voor een ruimer publiek dan de logerende toeristen;
 • Aankopen en werken waarvoor ook een subsidie, premie of tegemoetkoming wordt aangevraagd bij of is toegekend door een andere overheidsinstantie dan Toerisme Vlaanderen, met uitzondering van de belastingvermindering conform het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
 • Aankopen die zijn verricht en werken die zijn uitgevoerd vóór de datum van de aanvraag. Toerisme Vlaanderen kan daarvoor een controle ter plaatse uitvoeren;
 • Recupereerbare BTW.

 

Omvang steun?

De maximale financiële steun bedraagt 25% van de uitgaven die in aanmerking komen. De investeringssubsidie kan nooit hoger zijn dan € 50.000 per dossier.

Deze steunmaatregel valt tevens onder de Europese de-minimisregeling.  De-minimissteun is overheidssteun die door de Europese Unie niet als marktverstorend wordt beschouwd omdat het slechts om beperkte steunbedragen gaat.  Een onderneming mag over een periode van drie belastingjaren maximaal 200.000 euro aan de-minimissteun ontvangen. 

 

Hoe aanvragen? 

 • Een aanvraag voor 2020 kan nog ingediend worden tot en met 31 maart 2020.
 • De aanvraagprocedure verloopt enkel nog online. Een aanvraag indienen per post of via e-mail is niet meer mogelijk.
 • De aanvrager wordt drie maanden na het verstrijken van de termijn waarin de aanvraag moest worden ingediend, door Toerisme Vlaanderen elektronisch op de hoogte gebracht van de beslissing. De beslissing vermeldt de maximaal toe te kennen investeringssubsidie en de aankopen en werken die niet in aanmerking komen voor subsidiëring. De maximaal toe te kennen investeringssubsidie wordt berekend op basis van de ingediende kostenraming en de offertes van de aankopen en werken die voor subsidiëring in aanmerking komen. Als wordt vastgesteld dat tijdens de oproep het geheel van de maximaal toe te kennen investeringssubsidies het bedrag van de vastgelegde subsidie-enveloppe overstijgt, wordt de maximaal toe te kennen investeringssubsidie geproratiseerd.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.