Nieuws  |  

12.04.2022

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag België – Frankrijk: de gevolgen voor de belegger in Franse (vastgoed)aandelen

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

In onze vorige publicaties vermeldden we al dat eind vorig jaar er tussen Frankrijk en België een akkoord werd bereikt inzake een nieuw dubbelbelastingverdrag. In deze bijdrage gaan we verder in op de gevolgen die dit verdrag met zich zal meebrengen voor de beleggers in Franse (vastgoed)aandelen.

 

De gevolgen voor de belegger, natuurlijk persoon, in Franse aandelen

Stel, je bent een Belgisch inwoner die belegd heeft in Franse aandelen en je ontvangt een dividend t.b.v. 100 EUR.

Onder het huidige dubbelbelastingverdrag (DBV) tussen België en Frankrijk heeft Frankrijk het recht om een bronheffing van 15% in te houden. Het belastbaar dividend in België bedraagt aldus 85 EUR. Deze 85 EUR wordt in België vervolgens onderworpen aan 30% roerende voorheffing (of 25,50 EUR). Hierdoor hou je aldus van de 100 EUR nog slechts 59,50 EUR netto over. Maar aangezien dit tot dubbele belasting leidt, voorziet het huidige DBV in een verrekeningssysteem (het “FBB”- Forfaitair Buitenlandse Belasting), waardoor er een correctie wordt voorzien voor de bronheffing die reeds in Frankrijk werd ingehouden. Als belegger ontvang je hierdoor alsnog 72,25 EUR dividend in plaats van de 59,50 EUR.

Onder het nieuwe DBV wordt dit verrekeningssysteem weliswaar geschrapt, maar wordt wel een verlaging van de bronheffing voorzien. Deze laatste daalt van 15% naar 12,8%. Een vergelijkend voorbeeld ter verduidelijking:

  Huidig DBV Nieuw DBV
Brutodividend 100,00 EUR 100,00 EUR
– Franse bronheffing (15% / 12,8%) – 15,00 EUR -12,80 EUR
Dividend belastbaar in België 85,00 EUR 87,20 EUR
– Belgische roerende voorheffing (30%) – 25,50 EUR – 26,16 EUR
Nettodividend voor verrekening FBB 59,50 EUR 61,04 EUR
+ FBB (15% van 85,00 EUR) +12,75 EUR /
Nettodividend 72,25 EUR 61,04 EUR

Merk hierbij op dat deze verlaagde bronheffing ook van toepassing is in de omgekeerde situatie waarin een Franse inwoner dividenden ontvangt van een Belgische vennootschap. Ook in deze situatie zal België in de toekomst slechts een bronheffing van 12,8% kunnen inhouden daar waar men vroeger 15% mocht inhouden.

 

De gevolgen voor de belegger, rechtspersoon, in Franse aandelen

Ook voor de Belgische vennootschap die belegt in Franse aandelen, wijzigen de belastingregels. Zo zal Frankrijk ook hier in beginsel het recht hebben om een bronheffing van 12,8% in te houden. Houdt de Belgische ontvangende vennootschap echter minstens 10% van de aandelen van de Franse dochter aan en dit gedurende 365 dagen, dan mag Frankrijk geen bronheffing inhouden. Vervolgens kunnen deze dividenden ook in België vrijgesteld worden indien bepaalde voorwaarden (m.n. deelneming van minstens 10% of 2,5 miljoen én 1 jaar in volle eigendom) voldaan zijn.

 

De gevolgen voor de belegger in Franse vastgoedaandelen

Het nieuwe verdrag heeft ook gevolgen voor meerwaarden op aandelen van vastgoedvennootschappen. Onder het huidige verdrag zijn meerwaarden op aandelen alleen belastbaar in de staat waar de belastingplichtige zijn woonplaats heeft. België stelt deze meerwaarden op haar beurt vrij indien ze kaderen binnen het normaal beheer van privévermogen.

Het nieuwe DBV stelt echter dat meerwaarden op aandelen van vastgoedvennootschappen (meer dan 50% van het actief bestaat uit onroerende goederen) voortaan belast zullen zijn in de staat waar het onroerend goed gelegen is. Belgen die aldus een meerwaarde realiseren op hun Franse vastgoedvennootschap zullen binnenkort een Franse meerwaardebelasting ondergaan. Voor natuurlijke personen bedraagt deze Franse meerwaardebelasting 19% + 7,5%. Voor vennootschappen is de Franse meerwaardebelasting gelijk aan de Franse vennootschapsbelasting en aldus belastbaar aan 25%.

Dubbelbelastingverdragen worden altijd tussen twee staten gesloten en moeten dus door beide landen goedgekeurd worden. De finale teksten van het DBV zijn ondertussen beschikbaar, deze moeten nu enkel nog door beide lidstaten formeel bekrachtigd worden in wetgeving. Eens de instemmingsprocedures achter de rug zijn, kan deze dan ook in werking treden; wat vermoedelijk per 1 januari 2023 zal zijn.

 

Aarzel zeker niet ons  hier  te contacteren bij vragen. 

Wens je een gesprek over de impact op jouw onderneming? Maak dan hier een afspraak met een van onze fiscaal adviseurs!