Nieuws  |  

9.02.2023

Nieuw verbintenissenrecht: welke impact heeft dit op jouw contracten?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Zoals reeds beknopt toegelicht in een eerder artikel, is op 1 januari 2023 het nieuwe verbintenissenrecht in werking getreden. De nieuwe regels zijn van toepassing op contracten die afgesloten worden vanaf 1 januari 2023, maar kunnen ook toegepast worden op bestaande contracten indien beide contractspartijen hiermee akkoord gaan.  

In onderstaand artikel gaan we wat uitgebreider in op de gevolgen die dit heeft voor de contracten die je als ondernemer hebt afgesloten en in de toekomst zal afsluiten en bieden we antwoord op de vraag: waarmee hou je best rekening tijdens je contractonderhandeling?

 

Conflicterende algemene voorwaarden

Vaak rijst de discussie wat er exact moet gebeuren indien er tegenstrijdigheden zijn tussen jouw algemene voorwaarden en die van de partij waarmee je in zee wenst te gaan? Betekent dit dan dat er helemaal geen contract is?

Neen, helemaal niet, het contract komt wel degelijk tot stand, met uitzondering van de bepalingen in jullie voorwaarden die strijdig zijn met elkaar, wat voor de nodige onzekerheid zorgt.

 

Heronderhandeling wanneer de omstandigheden gewijzigd zijn

Ook hier is de modernisering van de oude wetgeving duidelijk voelbaar. Voortaan kan een contractspartij onder bepaalde voorwaarden een heronderhandeling vragen wanneer het nakomen van het contract ‘buitensporig zwaar’ wordt door omstandigheden die gewijzigd zijn en die onvoorzienbaar waren. Denk maar aan de huidige problematiek rond de prijsstijgingen van grondstoffen. Het gaat zelfs zo ver dat een rechter het contract kan aanpassen of zelfs beëindigen, in het geval de heronderhandelingen mislukken. Wil je vermijden dat er heronderhandeld kan worden, dan kan je dit uitsluiten in je contract of algemene voorwaarden.

 

Prijsvermindering of voorafgaandelijke ontbinding

Indien je als ondernemer geconfronteerd wordt met een partij die slechts gedeeltelijk zijn contract nakomt (bv. een leverancier levert, maar te weinig of van slechte kwaliteit), dan kan je, zelfs zonder tussenkomst van een rechter, eenzijdig een prijsvermindering toepassen. Dit met als doel het contract terug bij te sturen, zodat de wederzijdse verbintenissen terug in evenwicht worden gebracht. Op die manier wordt in de wet verankerd wat reeds in de praktijk gangbaar was. Er kan contractueel wel bepaald worden deze sanctie volledig uit te sluiten of te onderwerpen aan bepaalde voorwaarden.

Maar het gaat zelfs nog een stapje verder. Indien je ten stelligste overtuigd bent dat een overeenkomst niet zal worden nagekomen, nog voor het moment waarop die zou moeten uitgevoerd worden, dan kan je op eigen initiatief de overeenkomst ontbinden. Dit bv. naar aanleiding van voldoende ernstige omstandigheden die erop wijzen dat het aangekocht goed nooit zal geleverd worden of dat er nooit betaald zal worden.

Belangrijk ook om in achterhoofd te houden, is dat elke bepaling waarover er niet onderhandeld kan worden, rechtmatig dient te zijn, waarmee bedoeld wordt dat er steeds een contractueel evenwicht tussen de prestaties en rechten en plichten van partijen moet zijn. Is dit niet zo, dan kan dit een geldige reden zijn om aan de uitvoering van je contract te ontsnappen.

Het nieuwe verbintenissenrecht is zeer ruim en is van toepassing zowel tussen ondernemers als met consumenten.

 

Meer weten over de impact en mogelijkheden op jouw contracten en algemene voorwaarden? Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!