Nieuws  |  

9.01.2024

Nieuwe fiscaal-sociale regels voor 2024 – geen grote hervorming

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

In de zomer van 2022 kwam minister Van Peteghem met een voorstel voor een ingrijpende fiscale hervorming. Vanwege het politieke landschap kreeg dit onvoldoende draagvlak en is het vermoeden dat dit verder uitgedragen zal moeten worden door de volgende regering. Desondanks zijn er traditiegetrouw in de laatste week van december een aantal nieuwe wetten gestemd op fiscaal en sociaal vlak. Hierna volgt een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. De komende weken wordt op een deel van deze wijzigingen dieper ingegaan via afzonderlijke artikels.

 

Aangiftetermijnen

De aangiftetermijnen van de belangrijkste fiscale aangiften zijn wettelijk verankerd.

Voor de personenbelasting:

  • 30/06 voor papieren aangiften
  • 15/07 voor niet-complexe aangiften via TOW
  • 16/10 voor complexe aangiften via TOW

De definitie van complexe aangiften is gelijk gehouden met de regels van vorig jaar. Worden als een complexe aangifte aanzien, aangifte m.b.t.:

  • Buitenlandse beroepsinkomsten
  • Winsten of baten
  • Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten
  • Bedrijfsleidersbezoldigingen

Daarnaast is de aangifte speciaal i.g.v. een overlijden afgeschaft. Voor de belastingplichtigen die aldus tijdens een belastperk tijdperk overlijden, gelden de normale aangiftetermijnen zoals hiervoor beschreven.

Forfaitaire belastingplichtigen dienen hun aangifte uiterlijk 15 januari van het jaar volgend op het aanslagjaar in te dienen (dus inkomsten 2023 à uiterlijk 15 januari 2025 de aangifte in te dienen).

Voor de vennootschaps- en rechtspersonenbelasting geldt de regel:

  • 30 september van het aanslagjaar voor boekjaren die eindigen in de periode vanaf 31/12 van het jaar voorafgaand aan het betrokken aanslagjaar tot en met de laatste dag van februari
  • Voor alle overige afsluitdata à 7 maanden volgend op het einde van het boekjaar

 

Verplichte aangifte huur en huurlasten

Voor alle aangiften die zullen gebeuren m.b.t. AJ2024 zal een verplichte aangifte dienen te gebeuren m.b.t. de huurgelden die worden betaald i.k.v. de huur van onroerende goederen. Met deze wijziging wil de fiscus zeker zijn dat de betaalde huurgelden juist worden getaxeerd in de personenbelasting.

Bijgevolg zal de huurder aldus bij zijn aangifte een detail moeten geven van het onroerend goed dat wordt gehuurd (gegevens verhuurder, adres, bedrag van de huur…). Wordt deze informatie niet afgeleverd, dan is de huur niet aftrekbaar in hoofde van de huurder. Wanneer echter een factuur wordt gemaakt voor de huur, dan is deze aangifteplicht niet van toepassing.

 

Patrimoniumtaks

De jaarlijkse vermogensbelasting voor vzw’s, private stichtingen… die onderworpen zijn aan de vermogensbelasting stijgt van 0,17% naar een progressief tarief.

Ondergrens Bovengrens Tarief
0 50.000 0%
50.000,01 250.000 0,15%
250.000,01 500.000 0,30%
500.000,01 0,45%

 

Voor een aantal sectoren is echter in een bijkomende vrijstellingsregeling voorzien zodat de impact van deze stijging geneutraliseerd wordt. Zo kunnen de ziekenhuissector en andere zorg- en welzijnssectoren (woonzorgcentra, mutualiteiten, kinderverblijfplaatsen…) hiervan genieten, evenals de sport- en cultuursector en de onderwijssector.

 

Fietsvergoeding

Wie met de fiets naar het werk rijdt, kan hiervoor een vrijgestelde fietsvergoeding krijgen. Deze fietsvergoeding stijgt vanaf AJ2025 van 0,27 EUR/km naar 0,35 EUR/km. Daarnaast is een wettelijk maximum vastgelegd van 2.500 EUR/jaar (voor AJ2025).

Daarnaast is de fietsvergoeding eveneens verplicht geworden via CAO nr. 164, waar dit op heden voor veel sectoren nog facultatief was. Om deze financiële impact te compenseren is een belastingkrediet in het leven geroepen waarbij al voor vergoedingen toegekend vanaf mei 2023 een krediet mogelijk is. Het betreft hier echter een zeer complexe berekening en vereist heel wat voorwaarden om in aanmerking te komen.

 

Stijging RR erf- en opstalrecht

Wie een erf- of opstalrecht vestigt betaalt vanaf 1 januari 2024 5% registratierechten op alle vergoedingen die in de loop van het erf- of opstalrecht zullen worden betaald. Voorheen bedroeg dit slechts 2%.

 

Personen ten laste

Voor AJ2024 en AJ2025 wordt het bedrag van de nettobestaansmiddelen tijdelijk verhoogd naar het maximum, onafhankelijk van de samenlevingsvorm van de ouder(s). Voor AJ2024 betekent dit aldus dat, om ten laste te kunnen zijn, een persoon een maximaal nettobestaansmiddel mag hebben van 7.010 EUR.

 

Uitbreiding flexi-job

Het materiële toepassingsgebied van flexi-jobs is uitgebreid met 12 nieuwe sectoren, met als belangrijkste de tuin- en landbouw, garagebedrijven…

Er wordt een maximale vrijstelling per jaar voorzien van 12.000 EUR (behoudens voor gepensioneerde flexi-jobbers). De patronale bijdrage voor de werkgever stijgt wel van 25% naar 28%. Daarnaast geldt een wachttermijn van drie kwartalen voor wie overschakelt van een voltijdse tewerkstelling naar een 4/5e vooraleer het stelsel van flexi-job toegepast kan worden.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Twijfel je over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!