Nieuws  |  

24.11.2020

Onroerend goed in Frankrijk? Vergeet de 3% taks niet!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Het vergeten broertje en één van de vele taksen in Frankrijk, is de 3% taks op onroerende goederen. De drijfveer achter deze 3% taks is dat men wenst te vermijden dat aandeelhouders van niet-Franse vennootschappen ontsnappen aan de Franse vermogensbelasting en andere belastingen.  Bijgevolg zijn “alle” rechtspersonen die – rechtstreeks of onrechtstreeks – een onroerend goed bezitten in Frankrijk, onderworpen aan een jaarlijkse belasting van 3%. Op deze belastingplicht bestaan evenwel verschillende vrijstellingen, maar de procedure om zich erop te kunnen beroepen wordt vanaf 2021 enigszins gewijzigd.

 

3% taks op Franse onroerende goederen

In Frankrijk geldt er in principe een taks van 3% voor (i) alle Franse en buitenlandse juridische entiteiten, ongeacht hun vorm, (ii) die direct of indirect eigendomsrechten bezitten in (iii) bebouwde en/of niet-bebouwde onroerende goederen gelegen in Frankrijk en (iv) waarvan 50% van de Franse activa, in de juridische entiteit, direct of indirect bestaat uit Frans onroerend goed.

Vennootschappen die bijgevolg geïnvesteerd hebben in Frans onroerend goed zonder verder nog andere activa in Frankrijk te bezitten, zijn per definitie aan deze taks onderhevig. Daarnaast zijn ook de vennootschappen die op onrechtstreekse wijze een Frans onroerend goed aanhouden onderworpen aan deze taks (bv. alle bovenliggende holdings van een vennootschap met Frans onroerend goed). De 3% taks bedraagt 3% van de werkelijke waarde van het onroerend goed.

 

Vrijstelling mogelijk

De Franse wetgeving heeft echter in heel wat gevallen voorzien in een vrijstelling van deze taks en bijhorende aangifteplicht. In bepaalde situaties dient met zich echter te registreren om van de vrijstelling te kunnen genieten.

 

Vrijstelling zonder registratieplicht

De taks en aangifteplicht is o.a. niet van toepassing wanneer:

  • De werkelijke waarde van het eigendomsaandeel in het onroerend goed in Frankrijk minder dan 100.000 euro bedraagt;
  • De werkelijke waarde van het eigendomsaandeel in het onroerend goed in Frankrijk minder dan 5% van de marktwaarde van het goed bedraagt.

 

Vrijstelling met registratieplicht

Er geldt tevens een vrijstelling voor rechtspersonen waarvan de zetel gelegen is:

  • binnen de Europese Unie of;
  • een derde land/gebied dat met Frankrijk een administratieve overeenkomst is aangegaan om belastingfraude en –ontwijking te bestrijden

 

Om evenwel de vrijstelling te kunnen genieten, dient iedere vennootschap elk jaar spontaan een verzoekschrift tot vrijstelling in te dienen en dit uiterlijk 15 mei van het daaropvolgende kalenderjaar.

Vanaf 1 januari 2021 dient deze jaarlijkse verklaring evenwel online via het Frans belastingportaal ingediend te worden. En dit brengt enkele bijkomende verplichtingen met zich mee:

  • aanvraag, registratie en activatie van een SIREN-nummer;
  • het voeren van een (digitale) boekhouding in overeenstemming met de Franse boekhoudnormen;
  • opmaak van een jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting in Frankrijk.

 

Check dus tijdig of je al dan niet onder het toepassingsgebied valt en zo ja of er eventueel een vrijstelling kan bekomen worden. Wens je hierover meer informatie, contacteer gerust één van onze specialisten. Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.