Nieuws  |  

9.12.2021

RSZ-korting bij eerste aanwervingen personeel: Wat bij overnames of wijziging juridische structuur?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Maak hier een afspraak met onze expert sociaal recht.

 

Wat is een doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen?

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen, beter bekend als de “RSZ-korting” op de werkgeversbijdragen voor de eerste werknemers die een nieuwe werkgever aanwerft, bleek de afgelopen jaren voor veel startende werkgevers een broodnodige maatregel om effectief met personeel aan de slag te kunnen gaan.

De werkgevers die in aanmerking komen voor deze doelgroepvermindering betalen voor een periode van dertien kwartalen geen patronale RSZ-bijdragen op de eerste zes werknemers die zij aanwerven. Voor een eerste werknemer geldt de vrijstelling zelfs voor onbepaalde duur. In de praktijk kan een startende werkgever middels deze korting algauw (enkele) tienduizenden euro’s aan personeelskosten uitsparen op jaarbasis.

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen was de afgelopen jaren echter niet vrij van kritiek, waardoor er de afgelopen maanden twijfel ontstond over de duurzaamheid van de maatregel.

In het jongste begrotingsakkoord van begin oktober besloot de federale regering echter vast te houden aan de maatregel en ze in huidige vorm voor onbepaalde duur te verlengen, zij het dat de RSZ-korting voor de eerste werknemer geplafonneerd wordt op een vrijstelling van 4.000,00 EUR aan RSZ-bijdragen per kwartaal.

 

Maar wat bij overdracht van je onderneming? Of in geval van wijziging van rechtsvorm?

Wanneer een onderneming-werkgever ophoudt te bestaan of niet langer optreedt als werkgever voor haar werknemers, gaat het recht op doelgroepvermindering in principe onherroepelijk verloren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een werkgever zijn onderneming (inclusief zijn personeel) aan een andere werkgever verkoopt, maar kan ook voorvallen wanneer een werkgever zijn rechtsvorm wijzigt. Wens je bv. je als werkgever-eenmanszaak juridisch te herorganiseren en je activiteiten verder uit te oefenen onder een vennootschapsvorm, dan zal de doelgroepvermindering verloren gaan. Wanneer het personeel overgezet wordt naar een nieuwe juridische entiteit (in deze is dat de vennootschap) gaat de doelgroepvermindering in de regel verloren.

De nieuwe vennootschap-werkgever zal bovendien geen ‘eigen’ recht hebben op doelgroepvermindering aangezien hij samen met de eenmanszaak-werkgever zal worden beschouwd als éénzelfde technische bedrijfseenheid. M.a.w., zij zullen vanuit een sociaalrechtelijk oogpunt als éénzelfde werkgever beschouwd worden, en dus geen nieuwe doelgroepvermindering kunnen activeren.

Hierop bestaat gelukkig een uitzondering: Indien men zich aan een set strikte voorwaarden conformeert kan de doelgroepvermindering na overdracht alsnog worden behouden, zowel bij een overdracht van onderneming, als bij wijziging van rechtsvorm:   ​​​​

 

(1) Ten eerste moet de overdracht van de onderneming plaatsvinden conform de regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Concreet: enkel de ondernemingen die de begunstigde zijn van een fusie, splitsing, inbreng of overdracht bedrijfstak/algemeenheid in de zin van voormelde artikelen kunnen verder blijven genieten van het recht op doelgroepvermindering.  Bij een verkoop van de onderneming dan wel bij een wijziging van de juridische structuur dienen deze regels aldus strikt nageleefd te worden.

Als eerste heeft dit tot gevolg dat de strenge en logge procedure inzake fusies, splitsingen, overdracht bedrijfstak/algemeenheid, etc. gerespecteerd moeten worden Zo moeten er bijvoorbeeld minstens 6 weken overgaan tussen de publicatie van het voorstel en de eigenlijke akte tot overdracht.

Bovendien kleeft aan deze procedure ook een niet te onderschatten prijskaartje. Zo zullen er niet alleen kosten gemaakt moeten worden voor de opmaak en de publicatie van de verplichte verslaggeving, maar zullen er ook notariskosten verschuldigd zijn, gezien de overdracht bij authentieke akte moet worden verleden.

 

(2) Ten tweede moet de nieuwe werkgever ook voorafgaandelijk het akkoord van de Controledienst van de RSZ bekomen om de doelgroepvermindering te mogen behouden. Hiertoe stelt de RSZ een model aanvraagformulier ter beschikking waarin onder meer wordt verklaard dat de overgang van de onderneming plaatsvindt met inachtname van voormelde artikelen uit het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

 

Moraal van het verhaal: als beginnende werkgever kan het zeker lonen om eerst grondig na te denken over de juridische structuur van de organisatie alvorens personeel aan te werven. Door je onderneming eerst om te vormen naar een vennootschap en de activiteiten daarin uit te bouwen vóór je start met het aanwerven van personeel, vermijd je het risico om het recht op doelgroepvermindering te verliezen, of bovenvermelde ingewikkelde procedure te moeten doorlopen. Ben je van plan om je onderneming te herstructureren en pas je reeds de doelgroepvermindering toe, of overweeg je een onderneming over te nemen waarin reeds een doelgroepvermindering wordt toegepast, laat je dan zeker adviseren omtrent de te volgen procedure.

 

Heb je verdere vragen over de doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen of wens je bijstand bij de overdracht van de doelgroepvermindering, neem dan gerust hier contact met ons op.