Nieuws  |  

28.04.2023

Met welke sociale wijzigingen dien je als werkgever binnenkort rekening te houden?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Het sociaal recht is en blijft een rechtstak in volle ontwikkeling. De regering, de sociale partners en de wetgever hebben de afgelopen maanden in ieder geval niet stilgezeten. In dit artikel geven we alvast de laatste nieuwigheden mee. Vergeet ook zeker ons eerder gepubliceerde artikel niet door te nemen zodat je helemaal up-to-date bent.

 

Verplichte fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023

Hoewel in sommige sectoren reeds een verplichte toekenning van een fietsvergoeding voorzien werd, voor werknemers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer, geldt op vandaag nog geen algemene verplichting hiertoe over alle sectoren heen.

Volgende week komt hier verandering in: de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad hebben beslist om vanaf 1 mei 2023 deze fietsvergoeding algemeen verplicht te maken en dit dus over alle sectoren.

Werknemers zullen voortaan recht hebben op een fietsvergoeding van 0,27 EUR per kilometer (jaarlijks te indexeren) en dit onder de volgende voorwaarden:

  • De werknemer gebruikt de fiets regelmatig voor zijn woon-werkverplaatsingen;
  • De vergoeding wordt slechts toegekend voor maximaal 20 kilometer per enkel traject (dus maximaal voor 40 kilometer per dag);
  • De vergoeding kan ook gecombineerd worden met een vergoeding voor een ander vervoersmiddel, op voorwaarde dat de vergoeding (i) betrekking heeft op een ander deel van het woon-werktraject of (ii) hetzelfde woon-werktraject dat in verschillende periodes van het jaar wordt afgelegd.
  • De werknemer heeft een verklaring op eer ingevuld en ondertekend, waarin het aantal afgelegde woon-werkverkeerkilometers wordt vermeld en het betrokken aantal dagen per maand.

 

Een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wordt een stuk duurder

Eind maart bereikte regering De Croo een akkoord omtrent de begrotingscontrole van 2023. Een van de grotere besparingsmaatregelen bestaat uit een verlaging van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.

Vanaf 2024 worden de uitkeringen forfaitair gebaseerd op basis van 60% van het loon (in plaats van op 65% op vandaag).

Deze besparingsmaatregel zal gelden voor alle stelsels van tijdelijke werkloosheid, behalve de tijdelijke werkloosheid in geval van overmacht.

Om te vermijden dat werknemers met een lager loon zwaar inkomensverlies zouden lijden in geval van tijdelijke werkloosheid, heeft de regering een deel van de rekening doorgeschoven naar de werkgevers. Meer bepaald zal je als werkgever een supplement moeten betalen bovenop de uitkering die werknemers genieten.

 

Bijkomende vakantiedagen bij ziekte tijdens verlof

Onder Europese invloed werd de Belgische vakantiewetgeving recentelijk gewijzigd, meer bepaald door het Koninklijk Besluit van 8 februari 2023.

Vanaf 1 januari 2024 zullen de vakantiedagen waarop een werknemer ziek wordt, op een later tijdstip gerecupereerd kunnen worden. Tot eind 2023 zal een werknemer die ziek wordt tijdens zijn verlofperiode die dagen dus nog niet kunnen overdragen naar een latere periode.

Uiteraard koppelt de wetgever hier wel enkele voorwaarden aan:

  • Als werkgever moet je onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van het verblijfsadres van de werknemer (als dit niet zijn thuisadres is). Je beschikt immers nog steeds over het recht om een medische controle te laten uitvoeren door een controlearts.
  • De werknemer zal een geneeskundig getuigschrift moeten voorleggen. In de toekomst zou de werknemer hiervoor gebruik kunnen maken van een modelattest, maar dit moet momenteel nog ontworpen worden.
  • De werknemer zal ook uitdrukkelijk moeten vragen om de vakantiedagen die samenvallen met de ziektedagen later te kunnen opnemen.

De nieuwe regelgeving bepaalt verder dat deze bijkomende vakantiedagen kunnen opgenomen worden binnen een periode van 24 maanden na het einde van het respectievelijk vakantiejaar waarin de arbeidsongeschiktheid voorvalt.

Hoe ga je als werkgever het beste hiermee om?

Het lijkt ons zeker aangewezen om een strikt toezicht te houden op de in te dienen ziektebriefjes van jouw werknemers. In principe geldt hiervoor een wettelijke termijn van 2 werkdagen vanaf de dag van ongeschiktheid of vanaf de dag van de ontvangst van het verzoek van de werkgever om een ziektebriefje voor te leggen.

Bezorgt de werknemer jou geen ziektebriefje binnen die termijn van 2 werkdagen, dan hoef je hem geen gewaarborgd loon uit te betalen voor de ziektedagen die niet (tijdig) gedekt worden door een ziektebriefje.

Weet wel dat werknemers sinds eind vorig jaar – althans in bedrijven met meer dan 50 werknemers – niet meer verplicht zijn om een ziektebriefje in te dienen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. Over deze specifieke regeling kan je meer lezen in ons eerder gepubliceerde artikel.

 

Nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering

Vanaf 1 oktober 2023 komt er een nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering, meer bepaald voor de aanwerving van personen zonder recente duurzame werkervaring. Deze zal de plaats innemen van de huidige aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden.

Pro memorie: “doelgroepverminderingen” zijn kortingen op de (patronale) RSZ-bijdragen waarmee men werkgevers wil stimuleren om medewerkers uit bepaalde doelgroepen aan te werven of te behouden.

Om van deze nieuwe doelgroepvermindering te kunnen genieten, moet de werknemer aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De werknemer moet werken in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest.
  • De werknemer moet op de dag vóór de indienstneming ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB.
  • Zijn refertekwartaalloon moet lager liggen dan een loongrens die de Vlaamse Regering bepaalt.

Hoewel de Vlaamse Regering reeds de grote lijnen van deze nieuwe doelgroepvermindering heeft uitgewerkt, is het op vandaag nog niet duidelijk hoeveel deze RSZ-korting precies zal bedragen, voor welke periode dit wordt toegekend, wat moet begrepen worden onder “persoon zonder recente, duurzame werkervaring”…

 

Heb je vragen over deze sociaalrechtelijke topics?  Aarzel zeker niet ons hier te contacteren.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming? Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!