Nieuws  |  

8.12.2020

Vrijstelling BV voor onderzoek en ontwikkeling

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De federale overheid ondersteunt de werkgevers die aan onderzoek en ontwikkeling doen o.m. door een deel van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van de onderzoekers vrij te stellen. De werkgevers die werknemers tewerkstellen in het kader van onderzoek en ontwikkeling moeten m.a.w. een gedeelte van de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet doorstorten aan de fiscus. De vrijstelling in kwestie bestaat meer bepaald uit 80% van de bedrijfsvoorheffing van de arbeidstijd die het wetenschappelijk personeel van de werkgever effectief aan onderzoek of ontwikkeling besteden. Op de bezoldiging van onderzoekers die zich fulltime aan onderzoek wijden hoeft de werkgever dus maar 20% van de totale verschuldigde bedrijfsvoorheffing door te storten aan de fiscus.

De toepassing van de vrijstelling is echter aan strikte (vorm)voorwaarden verbonden. Het kan dus zaak zijn om na te gaan of deze voorwaarden in jouw onderneming goed nageleefd en opgevolgd worden. Zo bestaan de sancties bij niet-naleving van deze voorwaarden o.m. uit de retroactieve opheffing van de vrijstelling…

 

1. Werd een project/programma aangemeld op de BELSPO-tool?

De vrijstelling kan maar worden toegepast indien op het BELSPO-platform een onderzoeksproject, dan wel onderzoeksprogramma werd aangemeld. Een onderzoeksproject bestaat uit een afbakenbaar en concreet plan, terwijl een programma wijst op een onderzoeksactiviteit die op continue wijze – structureel of recurrent – wordt uitgevoerd.

De vrijstelling kan bovendien maar worden toegepast vanaf het moment van de aanmelding. Het is m.a.w. niet mogelijk om een onderzoeksactiviteit retroactief aan te melden, zodoende de vrijstelling toe te kunnen passen voor het verleden. De aanmelding van een project of programma dient dus steeds de vrijstelling vooraf te gaan.

 

2. Is het project/programma nog actueel?

De op het BELSPO-platform aangemelde onderzoeksactiviteiten moeten geactualiseerd worden, en van een realistische einddatum voorzien worden. Ook indien geopteerd wordt voor een onderzoeksprogramma, dient men erover te waken dat de onderzoeksactiviteiten geactualiseerd worden, en moet men een einddatum invoeren.

Projecten en programma’s waarvoor geen of een irrealistische einddatum werd ingevoerd, kunnen de vrijstelling in het gedrang brengen. Bovendien werkt een rechtzetting van een onbestaande of irrealistische einddatum niet retroactief.

 

3. Komt mijn onderzoek in aanmerking?

Niet zomaar elke activiteit wordt als een geldige ‘ontwikkeling’ of ‘onderzoek’ aangemerkt. Enkel de activiteiten die een ‘fundamenteel, experimenteel, of industrieel’ onderzoek uitmaken, komen in aanmerking. Wat er daaronder wordt begrepen, vind je onderaan op deze pagina terug.

Denk bijvoorbeeld aan research in de automobielsector naar CO2-uitstoot, onderzoek naar de bouw van nieuwe modellen van windmolens,…, het automatiseren van bepaalde softwaredienstverlening met behulp van artificial intelligence, …

 

4. Komt het onderzoekspersoneel in aanmerking?

Privébedrijven die zich van de vrijstelling willen bedienen, dienen over zogenaamd ‘gekwalificeerd’ onderzoekspersoneel te beschikken. Niet zomaar elke onderzoeker komt dus zomaar in aanmerking. Enkel voor onderzoekers met de juiste masters- dan wel bachelorsdiploma’s kan de vrijstelling worden aangevraagd. Voor bedrijven die samenwerken met universiteiten en andere kennisinstellingen, en zogenaamde ‘young innovative companies’, werd deze diplomavoorwaarde evenwel versoepeld.

Een lijst met onderzoekers die voor de onderzoeksactiviteiten wordt ingeschakeld dient men bovendien aan de aanmelding op de BELSPO-tool toe te voegen, vergezeld van een beschrijving van hun betrokkenheid bij het project, de arbeidstijd die zij aan het project wijden, en de aanduiding van hun diploma. De vrijstelling kan enkel toegepast worden voor de correct aangemelde kwalificerende onderzoekers.

 

Wens je hierover meer informatie, kan je ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.