Nieuws  |  

13.02.2024

Ziekte tijdens jaarlijkse vakantie: nieuwigheden vanaf 2024

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

In het licht van het Europees recht zijn er sinds 1 januari 2024 enkele aanzienlijke aanpassingen gebeurd aan de Belgische regelgeving inzake jaarlijkse vakantie.

Wordt een werknemer ziek voorafgaand aan of tijdens zijn vakantie, dan zullen deze dagen steeds beschouwd worden als ziektedagen. De werknemer ontvangt gewaarborgd loon voor de ziektedagen en heeft het recht om de vakantiedagen later nog op te nemen.

De vakantie die de werknemer niet kan opnemen wegens ziekte of omwille van een andere arbeidsonderbreking, zullen op een later tijdstip mogen opgenomen worden. Meer nog: is de werknemer niet in de mogelijkheid om deze dagen nog op te nemen binnen het vakantiejaar, dan zal hij de vakantiedagen mogen overdragen tot 24 maanden na het einde van het vakantiejaar.

In dit artikel geven we graag de krachtlijnen mee van deze nieuwe regeling.

 

Je werknemer wordt arbeidsongeschikt tijdens de jaarlijkse vakantie

Tot eind 2023 gold het principe dat “de eerste schorsing primeert ”: als een werknemer tijdens een geplande vakantieperiode ziek werd, werden deze dagen als vakantiedagen beschouwd en niet als ziektedagen. De werknemer kon deze vakantiedagen niet op een later tijdstip recupereren.

Sinds 1 januari 2024 zullen de ziektedagen het karakter van “ziekte” behouden, ook al vallen ze in een vakantieperiode. De werknemer zal gewaarborgd loon voor ziekte ontvangen en het recht behouden om de vakantiedagen later nog op te nemen.

 

Het begrip “jaarlijkse vakantie”

Het begrip “jaarlijkse vakantie’” wordt in de nieuwe regelgeving niet nader omschreven, waardoor er momenteel nog onduidelijkheid heerst over de exacte invulling.

Het lijkt ons dan ook aangewezen om de nieuwe regels voorlopig enkel toe te passen op de wettelijke vakantiedagen (met inbegrip van jeugd-, senior- en Europese vakantie).

Wat betreft ADV-dagen en andere bijkomende vakantiedagen op sector- of ondernemingsniveau, zouden we voorlopig de vroegere spelregels toepassen (“eerste schorsing primeert”).

 

Formaliteiten?

Indien een werknemer tijdens zijn geplande vakantieperiode arbeidsongeschikt wordt, zijn er wel enkele formaliteiten die hij moet vervullen:

 • De werknemer moet jou onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn verblijfsadres, tenzij dit het normaal gekende adres is.
 • De werknemer moet steeds – en dit binnen de gebruikelijke termijn die hiervoor geldt binnen jouw onderneming – een doktersattest.
 • Als de werknemer zijn “verloren” vakantiedagen meteen na de periode van arbeidsongeschiktheid wil opnemen, moet hij dit ook aangeven op het moment dat hij zijn doktersattest aan jou overhandigt.

Als werkgever zal je voornoemde formaliteiten ook uitdrukkelijk in jouw arbeidsreglement moeten opnemen.

 

Gewaarborgd loon

Zoals reeds vermeld zal er in principe ook gewaarborgd loon verschuldigd zijn voor de dagen van arbeidsongeschiktheid.

Voor een arbeider geldt nog steeds dat – indien hij arbeidsongeschikt wordt tijdens de collectieve vakantieperiode – hij eigenlijk geen recht heeft op gewaarborgd loon namens de werkgever, maar op een uitkering via het ziekenfonds.

 

Recupereren van “verloren” vakantiedagen

De vakantieperiode zal ook niet automatisch verlengd worden, ook al heeft de werknemer tijdig een doktersattest aan jou toegezonden. Zoals reeds meegegeven zal de werknemer jou uitdrukkelijk bij afgifte van het doktersattest moeten vragen om de “verloren” vakantiedagen direct aansluitend aan de verlof-/schorsingsperiode op te nemen.

 

Overdracht niet-opgenomen vakantiedagen?

Voorheen moesten werknemers hun jaarlijkse vakantie opnemen vóór het einde van het vakantiejaar. Werd dit niet gedaan, dan was de werknemer de niet-opgenomen vakantiedagen eigenlijk kwijt. Enkel in overmachtssituaties werden niet-opgenomen dagen uitbetaald.

Sinds 1 januari 2024 zijn de regels hieromtrent wat versoepeld. Het principe blijft dat de vakantiedagen moeten opgenomen worden vóór het einde van het vakantiejaar. Indien de werknemer echter onmogelijk zijn vakantiedagen kon opnemen in het vakantiejaar, zal hij deze niet-opgenomen vakantiedagen kunnen overdragen tot 24 maanden na het einde van het vakantiejaar.

Dergelijke overdracht zal enkel mogelijk zijn bij volgende gevallen van arbeidsonderbreking:

 • Arbeidsongeval of beroepsziekte
 • Ongeval of ziekte
 • Moederschapsrust
 • Vervangend vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder
 • Profylactisch verlof (wanneer de medewerker in contact kwam met personen met een besmettelijke ziekte)
 • Geboorteverlof
 • Adoptieverlof
 • Verlof voor pleegzorg
 • Pleegouderverlof
 • Deelname aan cursussen of studiedagen gewijd aan sociale promotie

 

De vakantiedagen die worden overgedragen moeten bijkomend vermeld worden op het vakantieattest van de betrokken werknemer. Indien de werknemer zou veranderen van job, kan hij de overgedragen vakantiedagen dus eigenlijk ook opnemen bij zijn nieuwe werkgever.

Het vakantiegeld moet wel steeds worden uitbetaald in het vakantiejaar waarin de werknemer normaalgezien deze dagen had moeten opnemen.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Twijfel je over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!