Steun voor ontwikkelingsprojecten

Wat is de steun voor ontwikkelingsprojecten?

De VLAIO-steun voor ontwikkelingsprojecten stimuleert de ontwikkeling van een innovatief idee (een nieuw of verbeterd product, proces of dienst) dat op korte termijn tot een versterking van de onderneming kan leiden maar waaraan nog een aantal uitdagingen zijn verbonden. 

Een ontwikkelingsproject wordt gekenmerkt door een korte doorlooptijd en resultaatgerichte aanpak en een duidelijke innovatiegedreven business case. 

De aanvragende onderneming moet operationele activiteiten uitoefenen in het Vlaamse Gewest of van plan zijn dit te doen. Er moet minsten 25.000 euro en maximaal 3.000.000 euro steun gevraagd worden.

Het project mag maximaal 24 maanden duren en mag ten vroegste starten op de eerste dag van de maand volgend op de indieningsdatum.

niks invullen hier

Deze subsidie steunt de ontwikkeling van een innovatief idee dat op korte termijn de onderneming versterkt.

Wanneer kan ik beroep doen op steun voor ontwikkelingsprojecten?

Om voor steun in aanmerking te komen moet je een overtuigende business case en een voldoende uitdagend ontwikkelingstraject kunnen voorleggen. 

Business case:

  • Alle factoren die van invloed zijn op de innovatieplannen moeten in kaart worden gebracht (marktanalyse, meerwaarde voor klanten, kostenbaten).
  • De innovatie moet passen in de strategie van de onderneming en de succesvolle realisatie ervan moet de concurrentiepositie op korte termijn.
  • Meerwaarde voor Vlaanderen: er moet een economische en/of maatschappelijke valorisatie zijn met een hefboom van minstens 10 (d.i. bijkomende investeringen en tewerkstelling ter waarde van minstens 10 X het gevraagde steunbedrag).
  • De juiste mensen met de nodige expertise moeten ingezet worden en de doelstelling moet ook daadwerkelijk realiseerbaar zijn in de doelmarkt.

Ontwikkelingstraject:

  • Het moet gaan om een ontwikkeling die nieuw is voor het bedrijf én voor de sector.
  • Tijdens het project moet nieuwe kennis en kunde opgebouwd worden en moeten er reële uitdagingen aangegaan worden die ook effectief werden geïdentificeerd.
  • Ten opzichte van de normale bedrijfsactiviteiten en courante vernieuwingsprocessen moet het project duidelijk afwijken in werkwijze, inhoud, beoogde resultaat en/of risico’s.

Hoeveel bedraagt de steun voor ontwikkelingsprojecten?

De steun neemt de vorm aan van een procentuele tussenkomst in de subsidiabele kosten.

De basissteun bedraagt 25%. Voor kleine ondernemingen (cf. Europese kmo-definitie) wordt dit echter verhoogd met 20%.

De subsidiabele kosten zijn:

       1. Personeelskosten

Enkel personeelskosten van werknemers op de loonlijst van de aanvragende onderneming worden aanvaard binnen deze rubriek. Bedrijfsleiders die zich een loon laten uitbetalen (fiche 281.20) vallen ook onder deze categorie).

De kosten van zelfstandigen die factureren, inclusief bedrijfsleiders via managementvennootschappen, worden als externe prestaties beschouwd.

       2. Overheadkosten

Overheadkosten zijn kosten die onrechtstreeks verband houden met de uitvoering van het project. Deze kosten zijn niet voor 100% aan het project toe te wijzen omdat ze geïntegreerd zijn in de algemene werking van de organisatie (vb. huur gebouwen, energiekosten, administratie,…).

De overheadkosten worden forfaitair bepaald aan de hand van het aantal ingezette mensjaren van de medewerkers op de loonlijst : er wordt maximaal 25.000 euro per mensjaar voorzien. Indien men echter verwacht dat deze forfait lager ligt moet dit bedrag gewijzigd worden.

       3. Werkingskosten

Werkingskosten zijn reële kosten gerelateerd aan de uitvoering van het project. Het totale toegestane bedrag voor werkingskosten wordt bepaald bij de evaluatie van de projectaanvraag.

Werkingskosten kunnen tot een maximum van 25.000 euro per ingezet mensjaar eenvoudig geclaimd worden zonder bijkomende toelichting.

       4. Externe prestaties

Derden zoals ondernemingen, zelfstandigen, freelancers, kenniscentra en onderzoeksinstellingen die in opdracht van de aanvragende onderneming een dienst leveren als onderaannemer alsook medewerkers van de aanvragende onderneming die op factuurbasis vergoed worden, dienen onder externe prestaties te worden ondergebracht.

Onder de rubriek “externe prestaties” komen zowel geleverde diensten als goederen op maat die niet geactiveerd worden en die minstens 10.000 euro excl. BTW kosten.  Indien de kostprijs lager ligt worden deze kosten inbegrepen onder de rubriek werkingskosten.

     5. Investeringskosten

Enkel de afschrijvingskosten van investeringen die specifiek noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het ontwikkelingsproject komen in aanmerking.  De toewijzing gebeurt pro rata volgens de gebruiks-, benuttings-, of bezettingsgraad en de gebruiksperiode van de investering binnen de projectperiode.

Onder de rubriek investeringskosten komen enkel afschrijvingskosten van minimaal 20.000 euro in aanmerking én die minstens 10% van de totale begroting uitmaken.  Indien het bedrag lager ligt worden deze afschrijvingskosten inbegrepen in de rubriek werkingskosten.

Hoe kan ik steun voor ontwikkelingsprojecten aanvragen?

Een steunaanvraag voor ontwikkelingsprojecten moet online aangevraagd worden in een webapplicatie van VLAIO, ten laatste in de maand vòòr het project van start gaat.


De voornaamste onderdelen van het aanvraagdossier zijn enerzijds het aanvraagformulier (verplichte word template) met de beschrijvingen van de business case en het ontwikkelingstraject en anderzijds de projectbegroting (verplichte excel template). Daarnaast zijn er een aantal verplichte bijlagen met voornamelijk financiële bedrijfsinformatie. Sinds 1 oktober 2022 moeten grote ondernemingen en energie-intensieve KMO’s ook een klimaatplan toevoegen.


De steun voor ontwikkelingsprojecten kan doorlopend aangevraagd worden.

Waarom onze subsidiescan zo populair is?

In de pro subsidiescan maakt Jos je in enkele uren wegwijs in welke steunmaatregelen je kan gebruiken.

De subsidiescan vindt plaats in ons hoofdkantoor in Roeselare (€ 115).

Subsidie expert Jos Leenknegt
Titeca subsidie expert Jos

Boek je subsidiescan met Jos

Nieuws en verhalen van deze dienst