Nog niet klaar om te plannen maar toch bezorgd om de toekomst? De zorgvolmacht, hét ideale instrument

deel deze publicatie

Ontegensprekelijk juist, maar het uitwerken van een successieplanning betekent meestal ook dat men een deel van zijn vermogen overdraagt en dat men op dat ogenblik stappen zet die onherroepelijk zijn.

 

Een bedrijfsleider is niet altijd klaar of bereid om die beslissingen te nemen. De redenen daarvoor zijn divers: de bedrijfsleider is te jong, het bedrijf is nog niet klaar, de volgende generatie is nog te onervaren, de bedrijfsleider weet nog niet welke kant het bedrijf uitgaat, etc.

 

Eén voor één valabele en begrijpelijke argumenten, maar wat als de bedrijfsleider later door een ongeval of ziekte niet meer in staat zou zijn om zijn vermogen verantwoord te beheren of om het bedrijf te leiden? Wat als een planning daardoor niet meer mogelijk is? Wat als de continuïteit van het bedrijf daardoor in het gedrang komt?

 

In dergelijke gevallen biedt de zorgvolmacht een oplossing.

 

Via een zorgvolmacht geeft de beschermde persoon (bedrijfsleider), op het moment dat deze nog handelingsbekwaam is, een volmacht aan een door hem aangewezen vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon krijgt hierbij een volmacht om in naam en voor rekening van de beschermde persoon tijdens een latere periode van handelingsonbekwaamheid welbepaalde handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen (en dit zonder dat de tussenkomst van een rechter nodig is).

 

Deze volmacht kan heel specifiek zijn (bijvoorbeeld om een welbepaalde schenking uit te voeren) maar kan ook algemeen zijn (en het beheer van het ganse vermogen omvatten). Een bedrijfsleider kan daarnaast in die volmacht vastleggen wie, en hoe, de stemrechten verbonden aan zijn aandelen in zijn onderneming uitoefent.

 

Deze volmacht wordt aldus volledig op maat van de beschermde persoon, volmachtgever, opgesteld en omvat als het ware een leidraad en houvast voor de vertrouwenspersoon ingeval van handelingsonbekwaamheid van de beschermde persoon. Op deze manier is het mogelijk in extremis nog een successieplanning uit te voeren, waardoor de bittere fiscale pil voor de nabestaanden alsnog verzacht kan worden. Ook kan een zekere continuïteit binnen de werking van het bedrijf gegarandeerd worden.

 

De formaliteiten en kosten verbonden aan een dergelijke zorgvolmacht zijn relatief beperkt. De zorgvolmacht dient schriftelijk te worden opgesteld. Dit kan best notarieel maar dit is niet verplicht. Deze zorgvolmacht dient vervolgens te worden geregistreerd in het Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten op het ogenblik dat de volmachtgever nog wilsbekwaam is. Tussenkomst van een rechter is niet nodig. Een zorgvolmacht, inclusief registratie, kost gemiddeld € 300, inclusief BTW en notariskosten. Voor echtgenoten die de zorgvolmacht in 1 akte regelen, bedraagt de kostprijs gemiddeld € 350, inclusief BTW en notariskosten.

 

Omdat de volmachtgever steeds de mogelijkheid heeft om de zorgvolmacht te herroepen en te wijzigen, biedt deze bovendien de nodige vrijheid en flexibiliteit.

 

Dit alles zorgt ervoor dat de zorgvolmacht het ideale instrument is om anticipatief aan vermogensplanning te doen, zonder in dit kader al definitieve beslissingen te nemen en al te grote kosten te maken. Ook de continuïteit binnen het bedrijf kan aldus in zekere mate worden gegarandeerd.

 

Niettemin is het opstellen van een dergelijke zorgvolmacht maatwerk, zodat het raadzaam is hiervoor beroep te doen op een professioneel dienstverlener, die u bij de libellering van deze volmacht kan bijstaan en adviseren.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties