Nieuws  |  

5.09.2023

5 tips om jouw onderneming te beschermen tegen de stijgende rentes

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De rentes zijn gestegen. Na een periode waarin ze historisch laag waren, was er afgelopen maanden een duidelijke stijging. Hoewel de huidige rentevoeten nog steeds laag zijn in vergelijking met de niveaus van voor en tijdens de financiële crisis, is de rentekost op heden niet meer verwaarloosbaar. De gestegen rentes dienen mee in rekening gebracht te worden bij het nemen van investering- en andere beslissingen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van voorraad. Die beslissingen hebben mogelijk ook gevolgen voor het bredere cashbeleid van jouw onderneming. Wij geven 5 tips om je onderneming hier tegen te beschermen.

Denk na over investeringen

Stijgende rentes betekenen in eerste instantie natuurlijk dat lenen duurder wordt. Wat logischerwijs een impact kan hebben op bepaalde investeringsbeslissingen doordat het rendement hiervan gewijzigd is. Denk daarom goed na over investeringen. Zijn geplande investeringen noodzakelijk of eerder nice-to-have? Moet er snel worden vervangen of kunnen bepaalde zaken nog een jaar langer mee? Bepaal welke financieringsvorm het meest voordelig zal zijn: een traditionele lening, een leasing of zelfs enkel eigen middelen?

Bij het aangaan van een investeringskrediet zijn er twee zaken cruciaal: het type rentevoet (vast of variabel) en de looptijd. Een langere looptijd heeft het voordeel dat de periodieke aflossing lager is, wat mogelijks wenselijk is bij hogere algemene renteniveaus. Doorgaans betekent dit echter ook dat de totale rentelast hoger is dan wanneer er geopteerd wordt voor een kortere looptijd. Een variabele rentevoet is onder normale omstandigheden lager dan een vaste rentevoet bij het afsluiten van het krediet, maar houdt natuurlijk het risico in te stijgen bij toenemende marktrentes.  

Op heden gaat de markt ervan uit de we ons echter in een situatie bevinden die beschouwd kan worden als een rentepiek. Hierdoor bevinden de variabele rentes zich momenteel boven de vaste rentes. Het lijkt hier dus logisch om steeds te opteren voor een vaste rentevoet, wanneer de marktrentes echter zouden dalen, betekent dit dat men hierdoor niet zal kunnen genieten van de rentedaling. 

Optimaliseer jouw werkkapitaal

Een ander belangrijk aandachtspunt m.b.t. het breder cashbeleid is de optimalisatie van het werkkapitaal. Voorraden en uitstaande vorderingen verbruiken cash, terwijl leveranciersschulden extra middelen opleveren. Hoe langer de betaaltermijn die je kan verkrijgen bij jouw leveranciers, hoe meer liquide middelen je in de onderneming kan houden. Zorg ervoor dat de voorraad passend is voor de bedrijfsactiviteiten, aangezien te grote voorraden gemakkelijk zijn voor de dagelijkse werking, maar deze ook cash absorberen. Het optimaliseren van het voorraadbeheer zorgt er dus voor dat er extra middelen beschikbaar zijn die elders aangewend kunnen worden of dat er een lagere financieringsbehoefte is. Verbeter tevens het betaalgedrag van je klanten; zelfs het verkorten van de betaaltermijnen kan de liquiditeit verbeteren.

Ga slim om met je financiering

Er kan ook geoptimaliseerd worden door slim om te gaan met het gebruik van bepaalde types financiering. Ga na als de financiering voor voorafbetaling, eindejaarspremies, vakantiegeld, enzovoort cashmatig wel nodig is. De kostprijs is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet meer verwaarloosbaar. Ook bij de opname van een straight loan (type krediet dat je kan aanwenden om op korte termijn tijdelijke financieringsbehoeften te financieren) dient de gestegen rentekost in rekening genomen te worden. Doe geen opnames als de cash zelf voorhanden is. Hou tevens rekening met de looptijd van de opname. Hoe langer de looptijd, hoe hoger de rentevoet. Doe geen opnames langer dan nodig is.

Ga voor een hoger rendement op jouw cash

Het aan het werk zetten van overtollige cash biedt een opportuniteit tot verdere optimalisatie van het cashbeleid. Gedurende bepaalde periodes doorheen het jaar beschikt jouw onderneming mogelijks over meer dan voldoende middelen. Spaarrekeningen bieden op heden nog steeds weinig bescherming tegen de huidige inflatie (4,09% in augustus). Een meer rendabel bancair product dat momenteel aan populariteit wint om deze tijdelijke cashoverschotten op te vangen is de termijnrekening. Bij termijnrekeningen worden gelden gedurende een vooraf vastgelegde looptijd (gaande van één maand tot één jaar, of zelf meerdere jaren) en tegen een vaste rentevoet bij de bank ondergebracht. De ontvangen rente is afhankelijk van de looptijd en het toegekende bedrag, maar biedt op heden dus een hoger rendement en betere bescherming tegen inflatie dan de klassieke spaarrekeningen. Details omtrent de gangbare tarieven en overige beleggingsproducten kan je bij jouw bankier opvragen.

Doe aan cashpooling

Indien jouw onderneming uit meerdere vennootschappen bestaat dan kan het opzetten van een cashpooling eventueel ook een oplossing bieden om jouw cashbeleid op punt te zetten. Bij cashpooling worden de gelden van meerdere dochterondernemingen of werkvennootschappen gecentraliseerd en ondergebracht in één vennootschap. In de holding of de moederonderneming worden alle gelden samengebracht met als doel het cashflowbeheer te centraliseren en de bankrekeningen van alle dochterondernemingen in evenwicht brengen. Een cashpooling zorgt ervoor dat jouw liquiditeiten optimaal aangewend kunnen worden en dat de kredietkost beperkt wordt. Doordat de eigen middelen optimaal benut worden, daalt de behoefte aan externe financiering dus.