Nieuws  |  

5.03.2021

Extra financiële steun voor de toeristische sector

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Om het herstel van de toeristische sector na de coronacrisis te ondersteunen werd het Vlaams Stimulusprogramma in het leven geroepen door de Vlaamse Regering. Het doel van dit programma van 30 miljoen euro is om de toeristische sector (met focus op toeristische logies en attracties) te helpen bij de heropstart. Concreet wordt er wat meer ademruimte gegeven aan de ondernemingen uit de sector om broodnodige investeringen te doen om zo opnieuw succesvol te kunnen starten.

 

1. Wie kan de steun aanvragen?

De steun kan aangevraagd worden door ondernemingen die tot de volgende categorieën behoren :

 • Toeristische logies die op 1 maart 2021 aangemeld zijn volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016
 • Jeugdverblijven die op 1 maart 2021 erkend zijn volgens het Toerisme voor Allen-decreet van 18 juli 2003 (categorie A,B of C)
 • Hostels die op 1 maart 2021 aangemeld zijn volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016
 • Toeristische attracties

 

2. Waarvoor kan ik steun aanvragen?

De volgende uitgaven komen in aanmerking voor steun:

 • Gezondheidsmaatregelen

Dit zijn investeringen die de logies of attractie zo veilig mogelijk maken voor de bezoeker en die de verspreiding van het COVID-19-virus tegengaan, bijvoorbeeld investeringen in:

 • (verbeterde) ventilatie
 • betere circulatie en spreiding van de bezoekersstromen
 • aanpassen van ruimtes in functie van het spreiden van bezoekers
 • hygiënische en beschermende maatregelen tegen het coronavirus

 

 • Ecologische duurzaamheid

Dit zijn investeringen die inzetten op het verlagen van de vaste energiekosten of die bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen en het verkleinen van de ecologische voetafdruk, bijvoorbeeld investeringen in hergebruik van afvalwater, overschakeling of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen,…

 

 • Digitalisering

Dit zijn investeringen die inzetten op het verhogen van de digitale ontwikkeling van de onderneming, bijvoorbeeld investeringen in:

 • digitalisering van het boekings- of reservatiesysteem
 • automatiseren en digitaliseren van de check-in van de klant
 • digitalisering van de communicatie en promotie naar de klant
 • digitalisering in het kader van een betere bezoekersbeleving

 

 • Professionalisering

Dit zijn uitgaven die betrekking hebben op de professionalisering van de onderneming, bijvoorbeeld investeringen in:

 • duurzame herpositionering van de onderneming, zoals aanpassen van het businessmodel of van het toeristisch product
 • inwinnen van expertise
 • verbetering van de dienstverlening voor de klant, zoals vorming van (onthaal)personeel
 • studies m.b.t. bovenstaande maatregelen.

 

Projectvoorstellen die een brede visie en geïntegreerde aanpak voorzien waarbij wordt ingezet op één of meerdere van deze maatregelen scoren beter dan voorstellen die inzetten op losse elementen binnen één maatregel of op meerdere maatregelen, los van elkaar.

 

3. Komen alle uitgaven in aanmerking?

 • De som van de subsidiabele kosten moet minimaal 5.000 euro bedragen.
 • Uitgaven onder de 250 euro komen niet in aanmerking.
 • Uitgaven gemaakt vanaf 15 maart 2020 komen in aanmerking, voor zover het project nog niet beëindigd is op 31 maart 2021.
 • Volgende investeringen komen niet in aanmerking :
  • overheadkosten
  • kosten voor de verbouwing van privégedeelten die niet publiek toegankelijk zijn
  • uitgaven waarvoor al financiering werd aangevraagd of bekomen via een andere steunmaatregel
  • uitgaven die zijn verricht en werken die zijn uitgevoerd vóór 15 maart 2020
  • personeelskosten, vrijwilligersvergoedingen en verplaatsingskosten voor personeel
  • aankoop van gronden en gebouwen
  • merchandising
  • aankoop en leasing van transportmiddelen voor eigen of gedeeld toeristisch gebruik.

 

4. Hoeveel bedraagt de steun?

De uitgaven van het project worden voor 100% voorgefinancierd via:

 • een renteloze lening voor 75% van de uitgaven,  terugbetaalbaar binnen de vijf jaar
 • een niet-terugbetaalbare subsidie voor 25% van de uitgaven

Voor jeugdverblijven, hostels en partners in het netwerk Iedereen Verdient Vakantie wordt de voorfinanciering anders verdeeld:

 • een renteloze lening voor 60% van de uitgaven, terugbetaalbaar binnen de vijf jaar
 • een niet-terugbetaalbare subsidie voor 40% van de uitgaven

 

De totale steun kan maximaal 200.000 euro bedragen.

De som van de steun die de onderneming sinds 13 maart 2020 heeft ontvangen binnen de tijdelijke Europese kaderregeling met betrekking tot de coronacrisis mag samen met de aangevraagde steun binnen dit programma niet hoger zijn dan 1.800.000 euro. Voorbeelden van reeds ontvangen steun zijn: Vlaams beschermingsmechanisme, hinderpremie, overbruggingsrecht voor zelfstandigen, …

De financiering gebeurt totdat het gereserveerde steunbudget per categorie uitgeput is. Indien het totale budget ontoereikend is, wordt voorrang gegeven aan steunaanvragers waarvan de uitbating van de toeristische attractie, logies, hostel of jeugdverblijf hun hoofdactiviteit vormt. Dit wordt nagegaan op basis van de ingevulde NACE code van de hoofdactiviteit.

 

5. Hoe kan ik de steun aanvragen?

Aanvragen kunnen tot en met 31 maart 2021 ingediend worden via een digitaal aanvraagformulier.

De aanvraagprocedure moet in één keer doorlopen worden tot en met indiening. Het is niet mogelijk om de aanvraag op een later moment te vervolledigen.

Een onderneming kan slechts één aanvraag indienen.

De gesteunde projecten moeten uiterlijk op 1 juli 2022 gerealiseerd zijn.

 

Komt jouw onderneming hiervoor in aanmerking en heb je vragen hieromtrent? Aarzel dan niet om onze subsidie expert te contacteren.