Nieuws  |  

1.04.2021

Verplichte registratieprocedure telewerk voor elke werkgever

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Om de thuiswerkverplichting beter te kunnen handhaven, heeft de federale regering vorige week beslist dat alle werkgevers op maandbasis het aantal werknemers die omwille van de aard van hun functie of de continuïteit van de onderneming niet kunnen telewerken op maandbasis aan de RSZ moeten doorgeven. De registratie voor april moet uiterlijk 6 april volbracht worden.

 

Wat ik moet precies doorgeven?

Alle werkgevers moeten twee soorten gegevens registreren:

  1. Het totaal aantal personen die op de eerste werkdag van de maand werkzaam zijn in de onderneming, en dit per vestigingseenheid*.
  2. Het totaal aantal personen met een ‘niet-telewerkbare functie’ die op de eerste werkdag van de maand werkzaam zijn in de onderneming, en dit eveneens per vestigingseenheid*. Onder een ‘niet-telewerkbare functie’ moet men verstaan: alle functies waarvoor telewerk onmogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan arbeiders, onthaalpersoneel, …

 

*Met vestigingseenheid wordt bedoeld: een plaats (gekend met een adres) waarop of van waaruit een hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming wordt uitgeoefend (bv. exploitatiezetel, afdeling, atelier, fabriek, magazijn, bureau, winkel…). De vestigingseenheden van uw onderneming kunt u opzoeken in de Public Search van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Ook de interimkrachten, stagiairs, flexi-jobbers en werknemer-studenten die in de onderneming werkzaam zijn vallen onder de reikwijdte van de registratieplicht.

OPGELET: hoewel de wet enkel de registratie van “werknemers” oplegt, heeft de RSZ reeds te kennen gegeven dat ook de personen die op zelfstandige basis voor de onderneming werken (consultants, vennoten, …) geregistreerd moeten worden. Veiligheidshalve registreer je dus best ook deze personen.

 

Hoe registreer ik mijn personeel?

De registratie gebeurt online op een tool die RSZ daarvoor ontworpen heeft. Deze tool vind je hier terug.

 

Op welke tijdstippen moet ik de registratie volbrengen?

Deze registratie moet je voor de maanden april en verder op maandbasis volbrengen, telkens uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand.

 

Wat als ik deze registratie niet volbreng?

De werkgevers die deze registratie niet op bovenvermelde tijdstippen volbrengen, kunnen bestraft worden met een administratieve of strafrechtelijke geldboete.

 

Bij vragen hieromtrent,  contacteer jouw sociaal secretariaat. Zij kunnen je o.m. het best bijstaan bij de berekening van het aantal werknemers per vestigingseenheid.