Toelichting algemene prijszetting

1. Toelichting dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit twee grote onderdelen: dossierbeheer en adviesverlening.

Het onderdeel ‘dossierbeheer’ omvat alle periodieke boekhoudkundige en fiscale werkzaamheden, o.a.: verwerking documenten, bijhouden boekhouding, rapportering, afsluiten van de boekhouding, opstellen btw-aangiftes, opstellen aangiftes vennootschapsbelasting, bijstand bij controles, etc. Dit omvat echter eveneens de gebruikelijke adviesverlening die voortvloeit uit het dossierbeheer. Dergelijk advies is vooral gericht op optimalisatie van de boekhouding en aangiftes. De werkzaamheden op dit vlak worden gerapporteerd aan de hand van de opgestelde en/of in te dienen documenten.

Het luik ‘adviesverlening’ omvat specifieke adviesverlening op verzoek van de cliënt. Dit is adviesverlening die verder gaat dan het gebruikelijk advies met betrekking tot de boekhouding en aangifte. Dit luik omvat o.a. juridische, economische, financiële en meer complexe fiscale adviesverlening evenals het aanvragen van rulings. Dit type adviesverlening vergt normaliter meer opzoekingswerk en wordt dan ook afzonderlijk gerapporteerd in de vorm van schriftelijke adviezen of nota’s.

 

2. Samenstelling prijs

2.1. Tarieven

De opdrachten die door ons kantoor worden uitgevoerd, worden op uurbasis gefactureerd. Hierbij worden verschillende uurtarieven gehanteerd. Deze tarieven zijn afhankelijk van de opleidingsgraad en het aantal jaren ervaring van de respectievelijke medewerkers.

Deze tarieven variëren

Boekverantwoordelijke70-78 € / uur
Klantverantwoordelijke78-110 € / uur
Supervisor110-118 € / uur
Adviseur corporate finance (SPE)110-139 € / uur
Fiscaal adviseur (SPE)110-139 € / uur
Jurist (SPE)110-139 € / uur
Partner130-155 € / uur

Bovenstaande uurtarieven worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig, geïndexeerd of aangepast.

2.2. Andere kosten

De overige kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht dit evenwel zonder aanrekening van enige marge.

2.3. Prijs en facturatie

Alle vermelde bedragen en uurtarieven zijn exclusief btw en zijn aan indexatie onderhevig.

Alle prestaties zullen telkens gefactureerd worden na het beëindigen ervan, verminderd met eventuele voorschotfacturen.

2.4. Kilometervergoeding

Bij het uitvoeren van de opdracht worden er door Titeca geen afzonderlijke kilometervergoeding in rekening gebracht.

 

3. Adviesverlening

Alle prestaties die niet maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks terugkomen, evenals kosten voor uw rekening zijn afzonderlijk te factureren aan het hiervoor vermelde uurtarief.
Dit omvat in het bijzonder (niet limitatief):

 • Algemene Adviesverlening en besprekingen, en periodieke begeleiding;
 • Bijzondere opdrachten zoals onder meer:
  • Opstellen verslag van de accountant in het kader van specifieke
   opdrachten voorbehouden voor accountants en/of bedrijfsrevisoren
  • Investeringsprojecten analyseren en de financiering ervan begeleiden;
  • Opstellen van een businessplan;
  • Audits;
  • Overnamebegeleiding (a tot z);
  • Specifieke accounting en/of tax vraagstukken;
  • Financiële analyses;
  • Opstellen van rapporteringssystemen;
  • Juridische bijstand oa. opmaak van contracten;
  • Successieplanning en familiale planning;
  • Opvolging van Maatschappen:
   • Opstellen staat van actief en passief (jaarlijks);
   • Opstellen resultatenrekening;
   • Opstellen verslaggeving.
 • Prestaties Fiscaliteit:
  • Voorbereiding van de fiscale controles;
  • Controle ter plaatse;
  • Afhandeling van de controle;
  • Antwoord op vraag om inlichtingen;
  • Antwoord op bericht van wijziging van aangifte.

 

4. Antiwitwas

4.1. Wettelijke verplichtingen in het kader van AntiWitWas (A.W.W.)

Krachtens de nationale en Europese Antiwitwaswetgeving, is Titeca ertoe gehouden bepaalde formaliteiten te vervullen teneinde haar cliënten en hun begunstigde rechthebbenden te identificeren.

Ingevolge deze verplichting zal een vaste kost van 110 € worden aangerekend voor de opmaak van alle verplichte antiwitwasdocumenten door Titeca.

4.2. UBO Register

Sinds eind oktober 2018 werd de UBO-registratieverplichting aan elke nieuwe én bestaande Belgische onderneming opgelegd. Deze registratieverplichting – die het gevolg is van de uitwerking van de anti-witwasrichtlijn – houdt in dat
de bestuursorganen verplicht zijn haar UBO’s (‘Ultimate Beneficial Owners’) te registreren in een online databank die publiek (tegen betaling) consulteerbaar is.

Na de initiële registratie dient elke wijziging aan de geregistreerde gegevens te worden doorgevoerd binnen de maand na elke wijziging, én geldt de verplichting om ten minste 1 maal per jaar de geregistreerde gegevens te bevestigen.

Titeca kan je ontzorgen en kan in jouw plaats het nodige doen voor de UBO registratie. Deze dienst wordt verleend tegen een vaste, forfaitaire kost van 200 € per onderneming.

 

5. Verzekering

5.1. Mogelijkheid afsluiten Liantis fiscale rechtsbijstand

Wij voorzien tevens in de mogelijkheid tot het afsluiten een bijstandsverzekering voor ondernemingen en zelfstandigen voor alle erelonen van uw fiscale raadgevers bij een fiscale controle (of betwisting). Hiervoor doen wij een beroep op Liantis fiscale rechtsbijstand.

Alle Titeca klant-ondernemers kunnen genieten van een interessant groepsaanbod voor Fiscale rechtsbijstand. Door in te tekenen op deze polis via Titeca. Accountancy, is jouw onderneming verzekerd tegen de zware kosten die een belastingcontrole met zich mee kan brengen, maar aan een goedkoper tarief dan bij een individuele aansluiting.

Vaste premie van 200 € / jaar of 170 € / jaar voor een management- of patrimoniumvennootschap.

De dekking bedraagt 30.000 €, namelijk 15.000 € bij de administratieve verdediging, in dit bedrag is 5.000 € voorzien voor bijstand door een tweede boekhouder, advocaat of fiscaal expert en 15.000 € bij de gerechtelijke verdediging. Een vraag om inlichtingen wordt meeverzekerd tot max. 300 €.