Nieuws  |  

21.10.2022

Energiecrisis: Subsidies

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Vlaanderen

Ondernemingen met een operationeel verlies in het vierde kwartaal van 2022 komen in aanmerking voor energiesteun van de Vlaamse overheid mits ze aan een aantal strikte voorwaarden voldoen.  Energie-intensieve ondernemingen kunnen rekenen op verhoogde steun. Verwacht wordt dat deze steunmaatregel zal herhaald worden voor het eerste kwartaal van 2023. 

 

Hoeveel bedraagt de steun? 

 • De standaardsteun bedraagt 25% van de energie meerkost van het vierde kwartaal van 2022, beperkt tot 80% van het operationele verlies en tot maximaal 500.000 EUR. 
 • Voor energie-intensieve bedrijven* bedraagt de steun 30%, beperkt tot 80% van het operationele verlies en tot maximaal 4.000.000 EUR.   
 • Energie-intensieve ondernemingen die actief zijn in één of meer bijzonder getroffen sectoren, zoals bepaald in het Europees tijdelijk crisiskader**, krijgen 35 %, beperkt tot 80% van het operationele verlies en tot maximaal 7.500.000 EUR.   

De in aanmerking komende energie meerkost wordt berekend als het product van enerzijds het verschil tussen de eenheidsprijs die de onderneming als eindverbruiker bij een externe leverancier heeft betaald tijdens het vierde kwartaal van 2022 en het dubbele van de gemiddelde eenheidsprijs die de onderneming als eindverbruiker bij een externe leverancier heeft betaald voor de energie-uitgaven in 2021, en anderzijds het volume dat voor deze energie is verbruikt tijdens het vierde kwartaal van 2022. 

De in aanmerking komende meerkost wordt berekend per maand, overeenkomstig de maandelijkse facturatie.  

In toepassing van het tijdelijk crisiskader van Europa mogen de hoeveelheden aardgas en elektriciteit die worden gebruikt om de meerkost te berekenen, niet meer zijn dan 70% van het verbruik in dezelfde maand in 2021. 

(*) Energie-intensieve bedrijven zijn bedrijven waarvan de energie-uitgaven minstens 3% vertegenwoordigden van de omzet behaald tijdens het kalenderjaar 2021, zoals af te leiden uit de jaarrekening of resultatenrekening. 

(**) Het gaat om volgende sectoren : productie van metalen, deelsectoren uit de chemie en kunstmeststoffen, papierindustrie, textielindustrie, synthetische vezels en glasvezels, raffinaderijen, glasindustrie, vervaardigen van houten panelen, vervaardigen van keramische tegels en vervaardigen van minerale wollen (isolatie).

 

Wie kan op de steun een beroep doen? 

Enkel de ondernemingen die aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor de steun: 

 • De onderneming moet in 2021 minstens 7.500 EUR (excl. BTW) aan uitgaven voor elektriciteit en gas gedaan hebben in haar Vlaamse vestigingen. 
 • De onderneming moet in het vierde kwartaal van 2022 een operationeel verlies (negatieve EBITDA) lijden.  Dat verlies moet worden geattesteerd door een erkende externe accountant, een erkende bedrijfsrevisor of een gecertificeerde accountant. 
 • De onderneming mag in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023 geen dividenden uitkeren. 
 • Een onderneming met een RSZ-tewerkstelling van meer dan 10 personen mag niet meer dan 35% van het personeel tijdens het vierde kwartaal 2022 op tijdelijke werkloosheid zetten omwille van de verhoogde energiekosten. 
 • Een onderneming die onder het toepassingsgebied van een energiebeleidsovereenkomst valt, moet hierop intekenen en de voorwaarden ervan naleven.   

Voor de verhoogde steun (30% of 35%) geldt nog de bijkomende voorwaarde dat de meerkost minstens 50% van het operationele verlies moet bedragen.  Energie-intensieve bedrijven die hier niet aan voldoen kunnen wel nog terugvallen op de standaardsteun. 

 

Wie wordt uitgesloten van deze maatregel? 

Volgende ondernemingen worden uitdrukkelijk uitgesloten van de steun: 

 • Ondernemingen die zich in de rechtstoestand van ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening bevinden; 
 • Ondernemingen die zowel in het boekjaar 2019 als in het boekjaar 2021 een negatief eigen vermogen hadden; 
 • Ondernemingen die op 1 oktober 2021 nog niet opgericht waren; 
 • Kredietinstellingen en financiële inrichtingen; 

Daarnaast zijn er een aantal cumulbepalingen.  Zo is de energiesteun in 2023 niet cumuleerbaar met de Strategische Transformatiesteun of de KMO-groeisubsidie. 

 

Wanneer en hoe kan je de steun aanvragen? 

De steunmaatregel zelf moet nog goedgekeurd worden door Europa. Eenmaal goedgekeurd, zal de steun moeten aangevraagd worden bij VLAIO, waar ze momenteel volop de concrete modaliteiten aan het uitwerken zijn. De start van de online indieningsperiode is voorzien vanaf eind november 2022. 

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!

 

Wallonië

Er is een budget van 175 miljoen EUR beschikbaar gesteld om directe steun te verlenen aan bedrijven die door de plotselinge stijging van de energieprijzen zijn getroffen.

Per kwartaal gelden volgende modaliteiten:

Categorie % steun steunplafond voorwaarden
Niet-energie-intensieve bedrijven in de zin van het tijdelijke steunkader 25% 500.000,00 EUR Daling van het bedrijfsresultaat ten opzichte van de referentieperiode van jaar n-1 en uitvoering van een energie-audit binnen 3 jaar
Energie-intensieve bedrijven (=waar de aankoop van energieproducten ten minste 3% van de productiewaarde bedraagt) 30% 4.000.000,00 EUR De in aanmerking komende kosten bedragen minstens 50% van het exploitatieverlies.
De steun bedraagt maximaal 80% van het exploitatieverlies in de betrokken periode.
Zeer energie-intensieve bedrijven (bv. aluminium, glasvezel, pulp, kunstmest, waterstof en chemische bedrijven) 35% 7.500.000,00 EUR

 

De steun wordt verleend voor het vierde kwartaal van 2022 en voor het eerste kwartaal van 2023 indien de tijdelijke kaderregeling wordt verlengd.

Het steunpercentage wordt toegepast op het verschil tussen de factuur voor de betrokken periode (kwartaal) en het dubbele van de factuur voor de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar.

Voorbeeld:

 • Factuur kwartaal 4 2021: 3.000 EUR
 • Factuur kwartaal 4 2022: 10.000 EUR
 • ➜ berekeningsbasis = 10.000 EUR – (3.000 EUR X 2) = 4.000 EUR
 • ➜ steun bedraagt 25% van 4.000 EUR, dus 1.000 EUR.

Bovendien zijn aan de toekenning van de steun nog volgende voorwaarden verbonden :

 • De jaarlijkse energierekening moet in 2021 hoger zijn dan 7.500 EUR;
 • De onderneming mag geen beroep doen op economische werkloosheid van meer dan 35% ten opzichte van de referentieperiode van het voorgaande jaar;
 • De onderneming mag geen dividenden uitkeren aan de aandeelhouders in het jaar waarin ze de steun ontvangt en de toegekende steun mag niet worden gewaardeerd in het kader van de uitkering van enig dividend met betrekking tot het boekjaar waarin de steun wordt verleend.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!