Strategische transformatiesteun

Wat is strategische transformatiesteun?

Ondernemingen in Vlaanderen die een transformatie met sterk innovatief karakter doorvoeren om hun internationale concurrentiepositie te versterken, kunnen Strategische Transformatiesteun (STS) krijgen voor investeringen en opleidingen.

De investerings- en of/opleidingskosten moeten over een periode van maximaal 3 jaar een minimumdrempel halen, die verschilt naargelang het om kleine, een middelgrote of een grote onderneming gaat (cf. Europese kmo-definitie).

niks invullen hier

Ondernemingen kunnen beroep doen op deze subsidie voor transformaties met een sterk innovatief karakter om de internationale concurrentiepositie te versterken.

Wanneer kan ik beroep doen op strategische informatiesteun?

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet je project aan vijf beoordelingscriteria voldoen:

  1. De mate waarin het project innovatief is.
  2. De mate waarin het project bijdraagt tot de internationale competitiviteit van de onderneming. Hiertoe moet o.a. een concurrentieanalyse als verplichte bijlage worden toegevoegd.
  3. De mate waarin het project bijdraagt tot de verduurzaming op ecologisch vlak, het terugdringen van de broeikasgasuitstoot of aan de adaptatie van klimaatverandering en tot de verduurzaming op sociaal vlak. Hiertoe moet o.a. een klimaatplan als verplichte bijlage worden toegevoegd.
  4. De mate waarin het project bijdraagt tot de verankering van de onderneming en de tewerkstelling en de algemene versterking van de onderneming in haar interne of externe waardeketen.  Als er geen bijkomende tewerkstelling wordt gecreëerd kan er geen steun toegekend worden.
  5. De mate waarin het project bijdraagt tot de versterking van de waardeketen of cluster die voor Vlaanderen van strategisch belang is, en tot de versterking van de Vlaamse economie.

Hoeveel bedraagt de strategische transformatiesteun?

De steun neemt de vorm aan van een procentuele tussenkomst in de subsidiabele kosten:

  • 8% op de subsidiabele investeringskosten
  • 20% op de subsidiabele opleidingskosten

Het maximale steunplafond is 500.000 euro. Projecten met een uitzonderlijk belang op vlak van duurzaamheid of klimaat kunnen echter tot 1 miljoen euro steun per onderneming krijgen.

De subsidiabele kosten zijn:

Investeringskosten

Enkel investeringen die opgenomen worden in het actief van de balans (rubriek 21-27 van de jaarrekening) en afgeschreven worden als vaste activa komen in aanmerking.

De investeringen moeten strategisch zijn. Dit betekent dat vervangings- of uitbreidingsinvesteringen hoe dan ook niet in aanmerking komen. Ook gronden en kantoorgebouwen zijn uitgesloten.

Opleidingskosten

Enkel de kosten voor flankerende opleidingen die rechtstreeks aan de transformatie kunnen gelinkt worden komen in aanmerking.

Worden bijgevolg niet aanvaard: wettelijk verplichte opleidingen, veiligheidsopleidingen, introductie-opleidingen voor nieuwe werknemers, …

Hoe kan ik strategische transformatiesteun aanvragen?

Strategische transformatiesteun moet online aangevraagd worden in een webapplicatie van VLAIO, ten laatste in de maand vòòr het project van start gaat.

De voornaamste onderdelen van het aanvraagdossier zijn het strategisch transformatieplan (volgens een verplicht te volgen leidraad) en een gedetailleerde begroting van de investerings- en opleidingskosten. Daarnaast zijn er een aantal verplichte bijlagen met voornamelijk financiële bedrijfsinformatie.

De strategische transformatiesteun kan doorlopend aangevraagd worden.

 

Waarom onze subsidiescan zo populair is?​

In de pro subsidiescan maakt Jos je in enkele uren wegwijs in welke steunmaatregelen je kan gebruiken.

De subsidiescan vindt plaats in ons hoofdkantoor in Roeselare (€ 115).

Subsidie expert Jos Leenknegt
Titeca subsidie expert Jos

Boek je subsidiescan met Jos

Nieuws en verhalen van deze dienst